Становище

на Фондация “Безопасни улици от Валя” 

относно проекта за нов Наказателен кодекс, раздел “Престъпления по транспорта”

В текстовете касаещи непредпазливите престъпления по транспорта/чл.449-459/ се забелязва тенденция към намаляване на наказателната отговорност, особено в съставите с неимуществени щети. Точно обратно е в текстовете касаещи причинени имуществени вреди/чл.449/, от 3 до 5 г. в различните хипотези, при до 1г. в действащия сега НК.

Наказания за имуществени щети съизмерими с тези за причинена смърт или тежки телесни повреди предполагат абсурдния извод, че НК е призван да пази имуществото с приоритет пред здравето и живота на гражданите, въпреки декларираното в чл.1 от НК .( Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред.)

В чл. 451 ал.1 за причинена смърт/до 6г/ отпада долната граница/от2 до 6г/която е в сега действащия НК. Възможността за налагане на пробация при престъпления с такъв тежък резултат се приемаше крайно негативно и определено създаваше чувство за ненаказуемост. Тази и други промени бяха приети от 41-то НС след широко обществено обсъждане с много НПО и с положителното становище на ВКС и ВКП. Със същите промени бяха добавени нови квалифициращи състави – ”без свидетелство за правоуправление”, ”на пешеходна пътека”, които отсъстват в предложения проект.

При квалифицирана тежка или средна телесна повреда бе въведена долна граница от 1г., която също отсъстваща в проекта.

Въвеждането на „на пешеходна пътека” като квалифициращ състав беше особено обсъждана промяна, продиктувана от многото подобни случаи. За съжаление в тези случаи резултата е много тежък, пострадалите често са деца и обществото е особено чувствително към подобни посегателства. Успоредно с промените в НК бяха въведени промени и в ЗДвП за завишаване на санкциите при отнемане на предимство на пешеходец. Всички тези мерки подкрепени от акции на КАТ, медийно отразяване, бележи положителна тенденция, но за съжаление все още сме много далеч от държави, които са за пример в културата на движение. Затова смятаме че отпадането на този квалифициращ състав е неприемливо и не би се приело добре.

Нашето мнение е, че тези промени бяха в положителна насока и е редно да залегнат в съответните текстове и в новия НК. Те са мотивирани от вносителите в 41-то НС, широко обществено обсъждани и приети в действащия НК. Такива квалифициращи състави присъстват в законодателството на много европейски държави,които са пример за ниска транспортна престъпност. В същите законодателства присъства и квалифициращ състав ”ако е превишена разрешената скорост с над…….”. Подобна промяна беше обсъждана в правна комисия и беше приета положително, но незнайно защо не е залегнала в проекта, въпреки че на всички е известно, че именно високата скорост е основна причина за повечето от тези престъпления и там щетите са особено тежки. В различните законодателства са приети различни стойности напр. 30км/ч в населени места и 50км/ч извън тях/Франция/.Ние сме на мнение че подобни текстове биха могли да присъстват в новия НК.

Необяснимо за нас, явно в опит да се конкретизира тежестта на деянието се акцентира на резултата, като се изрежда „за причинена смърт……, за смърт+телесна повреда…., за смърт +2 телесни повреди…, за смърт на повече от един+телесна повреда… и т.н.”.  Излиза, че наказателната отговорност е резултат на чист късмет и зависи от това, колко човека са пътували в отсрещния автомобил, а не от причината, т.е. двойно превишената скорост на водача причинил ПТП. Резултата безспорно е от значение, но не е ли по-важно тежестта на нарушение според ЗДвП, които запълват състава на тези текстове. Затова смятаме за редно именно тези нарушения на ЗДвП, заради които сме на незавидно място по брой загинали и инвалидизирани да бъдат включени като квалиф.състави.

В чл.458 се предвиждат наказания за шофиране след употреба на алкохол едва след като водача вече е наказван за същото. Смятаме за неприемлива такава промяна и тук сме улеснени в мотивацията си от становището изразено от ВКС по този текст. Налице е и тълк. решение  2/2007г. на ВКС разглеждащо именно недопустимостта на прилагането на чл.78а при тези случаи.

В проекта не виждаме и чл.343в от действащия НК. Шофирането без правоспособност е сериозен проблем и често е причина за тежки ПТП. Не случайно във всички европейски законодателства е квалифицирано деяние. Съвсем правилно вносителите на проекта, мотивирайки чл.449/предвиждащ наказание и за преотстъпващия управление на неправоспособен/ отчитат обществената потребност и многобройността на подобни случаи, но противоречиво тези случаи излизат от квалиф.състав и чл.343в отпада.

В чл.71, в общата част, регламентиращ  налагането на условно осъждане, едно от изискванията е „да не наказвано с лишаване от свобода за УМИШЛЕНО престъпление”. Разликата с чл.66 от действащия НК е „умишлено”. Означава ли това, че при коментираните случаи ще бъде възможно условно осъждане при повторно подобно престъпление? Крайно неприемливо е да се отваря такава възможност предвид обичайно тежките последици увреждащи човешкото здраве и живот и особената чувствителност на обществото към подобни случаи.

Не на последно място ще отбележим, че във всички държави съществуват финансови санкции към извършителя, увредил здравето или виновно отнел живот. Смятаме че е резонно да се замислим дали подобни санкции да не бъдат предвидени в НК по тези текстове. В крайна сметка държавата е изгубила през изминалите години средно 800-1000 свои граждани годишно, предимно млади хора, често и деца и 3-4 кратно повече инвалидизирани и нетрудоспособни.

Последно ще отбележим някои неразбираеми за нас несъответствия:

В чл.450 в хипотеза на „особено тежък случай” наказанието е от 2 до 8 г. Същия състав, но вече квалифициран в чл.453 е със абсолютно същото наказание от 2 до 8 г ?!?

В чл.450 ал.2 /повече от една телесна повреда/, наказанието също е съизмеримо с същия състав, но квалифициран?!?

Надяваме се и вярваме, че тези, а и други незабелязани от нас несъответствия ще бъдат отстранени, както и че ще бъдат организирани работни групи с участието на граждански организации по различните глави на НК и становището ни по тези текстове ще бъде взето под внимание!

Ангел Борисов

Leave a Reply

Коментари