Ето, че нашите усилия придобиват реални успехи.

Една от точките, които бяхме предложили за кръглата маса беше: 3.Да започнат действия по „Успокояване на трафика”(traffic calming), създаване на Зони30” и ограничаване на скоростта на МПС в участъците, където „удобството” на недобросъвестни шофьори се изразява в управление на автомобилите с по-висока от разрешената скорост и с несъобразена такава!”

  Министрите Цветан Цветанов и Лиляна Павлова подписаха заповед с указания за обезопасяване на пешеходните пътеки

Разпоредено е в срок до 1 май да се приложат изискванията на одобрените Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места. В тях са предвидени допълнителни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека с оглед своевременното й възприемане от водачите. Целта е предпазване на здравето и живота на пешеходците. Досега съществуващата нормативна уредба не е актуализирана от 1989 година. В нея се забранява поставянето на неравности на улиците, по които се движи масов градски транспорт. Новите указания допускат това да става по предписание на службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол на правилата за движение, съобразно пътно-транспортната обстановка и съгласувано с администрациите, управляващи пътя. Важен момент в подписаните указания е, че се допуска изграждането на „повдигната“ пешеходна пътека. Подробно са описани изискванията за организация на движението, сигнализацията и осветяването на пешеходните пътеки.

Заповедта, с която се утвърждават указанията, е на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 18, ал.4 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията и във връзка с Решение № 946 от 2011 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността за движение по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.

Целта е там, където липсват съоръжения, пътни знаци и светофарни уредби или те не са поддържани добре, да се приведат в съответствие с изискванията за безопасност.

Указанията визират пътища от републиканската пътна мрежа от І-ви до ІІІ-ти клас за улици от първостепенната улична мрежа (ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас) и за улици от второстепенната улична мрежа (V-ти и VІ-ти клас).

Контролът по спазването на указанията е възложен на органите на местно самоуправление, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, директорите на СДВР и ОД МВР в страната.

Leave a Reply

Коментари