Monthly Archives: October 2012

НА 20 НОЕМВРИ, ВТОРНИК, ОТ19:30 Ч. В ЗАЛА 1 НА НДК В ГР.СОФИЯ, ЩЕ СЕ СЪСТОИ КОНЦЕРТ В ПАМЕТ НА ВСИЧКИ ЗАГИНАЛИ ДЕЦА ВЪВ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА- “ГЛАС КЪМ НЕБЕСАТА” (вход свободен)

Нека покажем, че не сме безразлични към случващото се около нас и имаме волята и силата да променим това!

По време на концерта глас ще извисят Тони Димитрова, БТР, Миро, Нели Рангелова, Стефан Илчев, дует ” Шик”, Руслан Мъйнов, Калин Вельов, Славка Калчева, Поли Генова, Рафи, Кали, Дани Милев, Поли Паскова, Команда 5 и много други.

Линк към събитието във Фейсбук: http://www.facebook.com/events/470262199685589/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 352

 

гр. София, 04.10.2012 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ТАТЯНА КЪНЧЕВА

БИЛЯНА ЧОЧЕВА

 

при участието на секретаря НАДЯ ЦЕКОВА и на прокурора ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ изслуша докладваното от съдия Т. Кънчева касационно дело № 1057 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Касационното производство е образувано по жалби на подсъдимата Н. Г. И. и частните обвинители обвинители М. Т. Д. и В. Д. Д. срещу решение № 55/ 19.04.2012 г. по внохд № 51/ 2012 г. на Бургаския апелативен съд.

В жалбата на подсъдимата се правят оплаквания, относими към трите касационни основания по чл.348 от НПК. Отправя се искане за връщане на делото за ново разглеждане от първата инстанция или за приложение на разпоредбата на чл.66 от НК.

В жалбата на частните обвинители се мотивира оплакване за явна несправедливост на наказанието и се иска отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане с указания за увеличаването му.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура намира жалбите за неоснователни и счита, че решението следва да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като обсъди доводите на страните и извърши проверка на съдебния акт, установи следното:

С присъда № 36/ 07.02.2012 г. по нохд № 1779/2011 г. Бургаският окръжен съд признал подсъдимата И. за виновна в това, че на 17.06.2011 г., при управление на л.а. „Ауди А3” в нарушение на правилата за движение по чл.20 ал.2 и чл.119 ал.1 от ЗДП по непредпазливост причинила смъртта на В. В. Д. и на основание чл.343 ал.1 б.В и чл.58а ал.1 от НК я осъдил на една година и два месеца лишаване от свобода, които да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален „общ” режим. На осн. чл.343г от НК лишил И. от право да управлява МПС за срок от четири години и два месеца.

С атакуваното решение Бургаският апелативен съд потвърдил присъдата.

По оплакването за допуснати съществени процесуални нарушения.

В жалбата на подсъдимата и преди всичко в писмената защита на адв. Г. Ц. се оспорва решението на първоинстанционния съд да разгледа делото по реда на глава 27 от НПК, тъй като заключението на автотехническата експертиза страдало от съществени недостатъци и пороци. Твърди се, че вътрешното убеждение на съдилищата не се основава на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото поради грешно избраната процедура на съкратеното съдебно следствие, което е довело до невъзможност да се установят пропуските в експертното заключение. Възражението е неоснователно.

С нормите на глава 27 от НПК законодателят е регламентирал отклонение от общите правила на съдебното следствие в първата инстанция, предвиждайки възможност, при наличието на определени предпоставки, то да се развие като съкратено следствие. Условията за разглеждане на делото по тази диференцирана процедура са визирани в чл. 371 т.2 от НПК- подсъдимият признава фактите по обвинението и се съгласява да не се събират доказателства за тях. Съдът може да откаже разглеждане на делото по този ред само ако намери, че направеното самопризнание не се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства. Настоящият случай не е такъв. Подсъдимата е поискала разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, изцяло е признала фактите по обвинението и се е съгласила да не се събират доказателства за тях. Съдът е изпълнил задълженията си по проверка на доказателствените източници, подкрепящи направеното самопризнание и е констатирал, че релевантните за решаване на делото обстоятелства /скорост и посока на движение на автомобила, посока и начин на движение на пострадалата, мястото на удара, механизмът на пътно-транспортното произшествие, характера на нараняванията на пострадалото дете и т.н./ са установени в хода на разследването чрез способите и по реда на НПК- не само от обясненията й, но и от разпитите на свидетелите- очевидци, от заключението на автотехническата експертиза, на съдебно-медицинската експертиза и писмените доказателства по делото. Съдът правилно е преценил, че са налице законовите изисквания за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, поради което оспорването на обосноваността и правилността на автотехническата експертиза пред касационната инстанция е недопустимо. Такава проверка може да се направи само в хода на един състезателен процес, от който подсъдимата се е отказала. Не е налице релевираното касационно основание по чл.348 ал.1 т.2 от НПК.

По оплакванията в жалбите относно наказанието.

Върховният касационен съд намира наложеното на подсъдимата наказание лишаване от свобода за справедливо по размер. В жалбите на страните се излагат съображения, които са идентични по съдържание с направените пред апелативния съд, които са обсъдените подробно в решението и правилно са отхвърлени като несъстоятелни.

Съдът правилно е преценил, че с оглед допуснатите от подсъдимата нарушения на правилата за движение, мястото на удара и причинения съставомерен резултат обществената опасност на конкретното деяние е завишена. Тя обаче не е единствения критерий, въз основа на който съдът решава какво наказание да наложи. Такъв критерий не могат да бъдат единствено и обществените очаквания, в каквато посока са аргументите в жалбата на частните обвинители. Целта на наказанието не е само да се въздейства възпитателно и предупредително върху членовете на обществото, а преди всичко да се поправи и превъзпита извършителят на престъплението. Съдът не може да пренебрегне установените по делото обстоятелства, които смекчават отговорността на подсъдимата и съгласно закона следва да бъдат отчетени в нейна полза при отмерване размера на наказанието. Поради това, искането на пострадалите за налагане на наказание в рамките на максимално предвиденото в закона е изцяло неоснователно.

Неоснователна е и претенцията на подсъдимата за определяне на наказанието при основанието по чл. 58а ал.4 от НК. Смекчаващите отговорността й обстоятелства са взети предвид от въззивния съд при решаване на въпроса за размера на наказанието, преценено е, че по брой и значение те превишават отегчаващите такива и поради това санкцията е отмерена под средния размер, който законосъобразно е намален с една трета до рамките на една година и два месеца лишаване от свобода. Касационната инстанция напълно споделя решението на апелативния съд за липса на основание за налагане на наказание при условията по чл.55 от НК. Значителният превес на смекчаващите вината обстоятелства не ги прави многобройни или изключителни по своя характер, нито обосновава извод, че и най-лекото наказание, предвидено в закона би се явило несъразмерно тежко за конкретното престъпление.

Върховният касационен съд споделя изцяло аргументите на въззивната инстанция, че наложеното наказание следва да бъде изтърпяно ефективно. Първостепенна цел на наказанието е поправянето и превъзпитанието на осъдения, но нуждите на генералната превенция също не могат да се подценяват. Чистото съдебно минало на И. и размерът на наложеното й наказание са в рамките на част от критериите за приложение на чл.66 от НК, но с отлагане на изтърпяването му не биха се постигнали целите на специалната и генерална превенция. Допуснатите от подсъдимата нарушения на правилата за движение са изключително груби и завишават обществената й опасност като водач на моторно превозно средство. Несъобразяването на скоростта на движение на автомобила с конкретната пътна обстановка- приближаване към кръстовище, с пътните знаци и пътната маркировка- наличие на пешеходна пътека, с поведението на водачите на другите превозни средства, спиращи за да пропуснат преминаващите по нея три деца са обстоятелства, сочещи на драстично несъобразяване от страна на подсъдимата с основните й задължения като шофьор и пряко застрашаващи живота и здравето на пешеходците. Затова и настоящата инстанция намира, че не само за постигане на превантивната цел на наказанието по отношение членовете на обществото, но и за поправянето и превъзпитанието на И. в посока спазване на законите е необходимо тя да изтърпи наложеното й наказание в пенитенциарно заведение. Искането за приложение на института на условното осъждане е неоснователно.

Водим от горните съображения и на основание чл.354 ал.1 т.1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/ 19.04.2012 г. на Бургаския апелативен съд, постановено по внохд № 51/2012 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ:

СДРУЖЕНИЕ „SOS-ПТП” И ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ” С ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ НАГРАДИХА МАЛЧУГАНИТЕ ОТ BRAT SCHOOL- ВИПУСК 2012, ЗА НАЙ- ОРИГИНАЛНО СТИХЧЕ, ПОСВЕТЕНО НА ИНСПЕКТОР ХИТАМИ „ИНСПЕКТОР ХИТАМИ БЕЗОПАСНОСТТА ПО УЛИЦИТЕ БРАНИ“. ЗА ДЕЦАТА ИМАШЕ МНОГО НАГРАДИ, ПОДАРЪЦИ И РАЗБИРА СЕ ГРАМОТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА КОНКУРСА. А СЛЕД КАТО ПРЕГОВРИХА ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО С ИНСПЕКТОРА СИ ПОХАПНАХА ОТ ХУБАВАТА ПРАЗНИЧНА ТОРТА.

ЕТО ГО И СТИХЧЕТО:

 

Добрият Инспектор Хитами

Правилата знае и не мами

А на всеки казва как да кара

Да започнеме от светофара

 

Зелено, жълто и червено

Това е вече проверено

При червено чакаш и стоиш,

При зелено можеш да вървиш

А при жълто се оглеждаме внимателно

И на ляво, и на дясно обезателно!!!

 

А на пешеходната пътека

със предимство е човека

И колата трябва там да спре

Път на пешеходец да даде!

 

И за знаците, ако внимаваш отдалече

В безопасност си на пътя вече.

Коментари