Monthly Archives: February 2012

Ето, че нашите усилия придобиват реални успехи.

Една от точките, които бяхме предложили за кръглата маса беше: 3.Да започнат действия по „Успокояване на трафика”(traffic calming), създаване на Зони30” и ограничаване на скоростта на МПС в участъците, където „удобството” на недобросъвестни шофьори се изразява в управление на автомобилите с по-висока от разрешената скорост и с несъобразена такава!”

  Министрите Цветан Цветанов и Лиляна Павлова подписаха заповед с указания за обезопасяване на пешеходните пътеки

Разпоредено е в срок до 1 май да се приложат изискванията на одобрените Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места. В тях са предвидени допълнителни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека с оглед своевременното й възприемане от водачите. Целта е предпазване на здравето и живота на пешеходците. Досега съществуващата нормативна уредба не е актуализирана от 1989 година. В нея се забранява поставянето на неравности на улиците, по които се движи масов градски транспорт. Новите указания допускат това да става по предписание на службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол на правилата за движение, съобразно пътно-транспортната обстановка и съгласувано с администрациите, управляващи пътя. Важен момент в подписаните указания е, че се допуска изграждането на „повдигната“ пешеходна пътека. Подробно са описани изискванията за организация на движението, сигнализацията и осветяването на пешеходните пътеки.

Заповедта, с която се утвърждават указанията, е на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 18, ал.4 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията и във връзка с Решение № 946 от 2011 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността за движение по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.

Целта е там, където липсват съоръжения, пътни знаци и светофарни уредби или те не са поддържани добре, да се приведат в съответствие с изискванията за безопасност.

Указанията визират пътища от републиканската пътна мрежа от І-ви до ІІІ-ти клас за улици от първостепенната улична мрежа (ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас) и за улици от второстепенната улична мрежа (V-ти и VІ-ти клас).

Контролът по спазването на указанията е възложен на органите на местно самоуправление, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, директорите на СДВР и ОД МВР в страната.

На 15.02.2012,
Час: 18:00 до 19:00ч.
Къде: Голям Арт салон на Радио Варна, бул. “Приморски” 22
Тема: Отговорността на гражданите и ролята на държавата при формиране културата на движение

Инфо:
Във връзка със зачестилите трагични инциденти на пешеходни пътеки в България, “Асоциация на учени, артисти и спортисти” организира
Кръгла маса по пътна безопасност на Тема: “Отговорността на гражданите и ролята на държавата при формиране културата на движение”
За да визуализираме проблема, ще покажем кратко видео от пешеходни пътеки във Варна. Ще представим един проект свързан с пътната безопасност. Ще чуем гледната точка на потърпевши родители. За да изясним проблематиката сме поканили и представители на Община Варна и Пътна полиция. Първите изграждат пътна и вертикална маркировка, а вторите имат контролните функции. Искрено се надяваме да уважат поканата ни.

Участието в дискусионния форум са потвърдили:
Драгомир Ганчев – Началник група Пътен контрол
Христо Димитров – БАЗПК
Здравко Василев – Вело клуб Устрем
Стефан Щерев – 3inSpirit
Стилян Манолов – АУАС
Пламена Борисова – родител, Нац. Движение “Червена Пътека”
Нели Петрова – родител, Нац. Движение “Червена Пътека”
Соня Димитрова – психолог

Всички ние ежедневно сме участници в движението,
ако не Ви е безразлично случващото се на пътя,
ако искате да изразите гражданската си позиция,
или сте просто съпричастни –
Заповядайте !

На 20 февруари от 10:30 часа в сградата на Народното събрание на Република България в София ще се състои инициираната от фондация „Безопасни улици за Валя” и Инициативен комитет от родители на убитите и пострадали на пътя деца “Кръгла маса” за налагащите се спешни промени във връзка със зачестилите пътно-транспортни инциденти в населените места.

Ето и конкретните предложения от страна на фондацията и инициативния комитет за промени в законодателството на страната и съответната нормативна база:

Предложение

От Фондация „Безопасни улици от Валя” и Инициативен комитет от родители на убитите и пострадали на пътя деца „Да предпазим децата от убийците на пътя!”

Уважаеми Дами и Господа,

Най-искрено Ви молим да предприемете необходимите действия по предложенията, които предлагаме!

* Предложения за промени в НК:

1. В Глава седма, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ, Раздел I, Условно осъждане , Към чл. 66 да се добави ал.(5) с текст: Условно осъждане по реда на ал.(1) не се допуска за престъпления извършени по чл. 342 и чл.343 ал.(1)б,в; ал.(2);ал.(3)а,б и ал.(4)!

2. При причиняване на смърт на едно или повече лица в следствие на шофиране без свидетелство за правоуправление (шофьорска книжка), шофиране с превишена скорост, употреба на алкохол и/или упойващи вещества (наркотици), както и отнемащите предимството на пешеходците, извършителите да бъдат съдени за умишлено убийство (при евентуален умисъл какъвто прецедент съществува в правната практика), а не както към момента за неумишлено деяние.

3. В случай, че намерите предходното искане за неприемливо или противоречащо на правните принципи, да бъдат двойно завишени долната и горната граница на наказанието за смърт по непредпазливост при ПТП, когато деянието е извършено при доказано нарушение на ЗДП! (чл.343, ал.1 (в) и ал. 3 не е променян от 1982г.). Смятаме, че налаганите към момента наказания, основаващи се на правните разпоредби в чл. 342, както и в чл.343 ал. 1 и 3 не оказват предупредително-възпиращо или възпитателно действие, каквото би трябвало да оказват. Посочените членове от Наказателния кодекс са и в неприемлив морален разрив с чл. 340 ал. 1. Повече от неприемлив е фактът, че в настоящия НК е предвиден по-голям размер на наказанието за повреждане на видовете имущество изброени в чл. 340, отколкото размерът на наказанието по чл. 342 и 343 ал. 1 и 3.

4. Чл. 343 ал. 3 да предвижда възможност наказанието да бъде налагано и в случай, че са настъпили неблагоприятни последици на едно и/или повече лица, а не както е към момента „на повече от едно лице”.

5. Да бъде премахнато, като неморално и нехуманно, извънсъдебното споразумение м/у прокуратура и извършител на ПТП (чл. 381 ал.1 от НПК) !

6. При причиняване на смърт в следствие на ПТП от водач, който е употребил алкохол и/или упойващи вещества и/или превишил скоростта и/или управлявал без да притежава свидетелство за правоуправление и/или е отнел предимството на пешеходна пътека на участник в движението, чиято смърт е причинил, да бъдат налагани мерките за неотклонение предвидени в чл. 58 т. 3 и 4 от НПК. (домашен арест и задържане под стража), както и да бъде отнета възможността за напускане държавата до приключване на съдебното прозводство.

*Предложения за промени в ЗДП:

1. Да се въведат най-строги санкции за шофиране без свидетелство за управление на МПС, като се наложи и общественополезен труд, като най-лека мярка на нарушителите (санитaри, crossing guard)!

2. Безкомпромисно санкциониране и наказание за шофиране в нетрезво състояние или упойващи в-ва! Да се въведат строги санкции и за спътниците на провинения шофьор!

3. Да се завишат двойно санкциите и да се отнема свидетелството за правоуправление за 1 месец при неспазване на ограниченията на скоростта в населено място, както и при отнемане на предимство на пешеходец, дори и при минимално нарушения!

*Предложения за „Пътна полиция”:

1.Освен познатите ни акции „Светлина”, „Алкохол”, „Наркотици”, „Колан” и т.н., да се организират ежемесечно и акции „Неправилно паркиране”, „Мигач”, „Скорост”, „Пешеходна пътека” и др., които да се провеждат в разбъркан ред в различните области на страната без да бъдат оповестяване в медиите!

2. Да се взима строго и екзактно отношение по всеки един сигнал на граждани, дори и възможността да е само чрез предупредителен протокол!

*Предложения относно начина на преподаване и изпитване по време на кандидат-шофьорските курсове:

1. В обучението на кандидатите да бъдат включени въпроси за последствията от нарушенията на правилата за движение, за да се стимулира спазването им!

2. Теоретичния изпит да е в две части, като в едната част са листовките, които се използват в момента, а в другата част изцяло да е за последствия от нарушенията на правилата за движение!

*Предложения към Общините и Кметовете на населените места:

1. Спешно да изготвят проекти за безопасност по улиците в населените места!

2. Да организират „кръгли маси” по проблемите на автомобилния транспорт и пешеходците по места!

3.Да започнат действия по „Успокояване на трафика”(traffic calming), създаване на „Зони30″ и ограничаване на скоростта на МПС в участъците, където „удобството” на недобросъвестни шофьори се изразява в управление на автомобилите с по-висока от разрешената скорост и с несъобразена такава! („Чл. 24а. (1) от ЗДП- За ограничаване на скоростта на движение се използват изкуствени неравности или други средства, които се изграждат или монтират на платното за движение.(3) Не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности върху платното за движение по републиканските пътища извън населените места.”)

* Предложение до организаторите на класацията “Най-добрият град за живеене в България” в-к „24 часа” и Дарик радио:

1. В следващата класация “Най-добрият град за живеене в България”да се включат като критерии с приоритет „Безопасност и възможности за пешеходците” и „Безопасност и проходимост на улиците”

Мотивите ни за тези предложение са следните:

Хората загинали при пътни инциденти в периода след демократичните промени на обществения строй в страната са почти толкова, колкото са жертвите дадени от българския народ при потушаване на Априлското въстание

Близо 100 хил. българи за последното десетилетие са инвалидизирани в различна степен от катастрофи на пътя В 95% от случаите на тежки катастрофи с фатален край причините са неправилните действия на водача

Пътнотранспортните произшествия са номер 1 като причина за смъртта на млади хора между 10 и 24 г Броя на условните присъди е прекалено голям за доказана виновност на извършителя.

В момента по целия свят тече международната кампания „Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата 2011-2020г.” В Глобалния план за провеждане на Десетилетието за активни действия по осигуряване на безопасност в движението по пътищата 2011-2020г. в частта предназначена специално съдебната система пише следното: „Елемент 5: Адекватни мерки след катастрофата; Дейност 5:Съдействие за провеждане на задълбочени разследвания на пътнотранспортните произшествия и приемане на съответни ефективни правни мерки в случай на смърт или тежки наранявания така, че да се осигури справедливо правосъдие за родствениците загиналите и тежко наранените.”

За разлика от намаляващите смъртни случаи по междуградските пътища, в доста населени места инцидентите се увеличават.

Целите на предложенията за промяна на НК, НПК и ЗДП са:

1. Чрез налагане на ефективни наказания, да се постигне реален ефект на наказателната репресия!

2. Поради страх от наказание, да се повиши отговорността на водачите на МПС и особенно на тези със склонност към рисковано шофиране, с по-висока от разрешената скорост и с несъобразена такава!

3. Да се промени манталитетът на българския шофьор! Всеки водач трябва да е с мисълта да защити живота и здравето на всички участници в движението и пешеходците!

Призоваваме Ви, като избраници на българския народ, да приложите неоспоримата истина, че генералната превенция е по-важна от ограничаването правата на отделния индивид!

/p

/p

На 7 февруари в 09:30 в Бургаски окръжен съд ще се гледа делото срещу Надя Иванова, която след тотално несъобразяване със законите, погуби нашата Валя на пешеходната пътека.
Надяваме се почитаемия съд да приложи цялата строгост на закона, защото само по този начин може да се покаже на народа, че всеки, който е нарушил законите и правилата получава наказание!

 

 http://www.facebook.com/events/206479612772352/

 

Коментари